Årsmöte 2016

Stockholms Goklubb
Årsmöte 2016-03-31

* Fastställande av röstlängd

Jim Wilenius
Marcus Grimfors
Sören Lindström
Emil Kantis
Jan-Olof Nordenstam
Kai Kymänen
Mathias Klingspor
Staffan Bäcklund
Anton Christenson
Jim Fjällström


* Fråga om mötets behöriga utlysande

  Ja

* Val av ordförande för mötet

  Staffan Bäcklund

* Val av sekreterare

  Jim Wilenius

* Val av justeringsmän

  Emil Kantis och Anton Christenson

* Fastställande av dagordning

* Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport

  Vi har bara spelat som vanligt. Vi hade också utställning på körsbärsblommans dag.
  Det var många som stannade och tittade och visade intresse.
  Stockholm Open i Augusti, dryga 20 delatagare. Vi har haft många nybörjare. Vi har i snitt
  mellan 12-14 person i snitt en normal spelkväll.
  Vi har inlett ett samarbete med Studiefrämjande och Sverok.

  Kassarapport:
  Vi fick in 3600kr i medlemsavgift, 22 medlemmar
  Utgift 6000kr lokalhyra
  PG konto kostar 450kr
  Turneringar intäckter: 940kr

  I början av året: 8744,68
  Totalt hade vi vid årsskiftet: 6834,68

* Revisionsberättelse

  Revisor finner inga fel i redovisningen. 
  Mötet finner revisionsberättelsen godkänd.
  Kassör samt ordförande äger rätt att teckna klubbens firma var för sig.  

* Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

  Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

* Val av styrelse för kommande verksamhetsråd.

  Ordförande: Staffan Bäcklund
  Sekreterare: Jim Wilenius  
  Kassör: Marcus Grimfors

* Val av revisor

  Kai Kylmänen


* Beslut om årets budget och fastställande av medlemsavgift

  Alternativ 1: 6 röster
    - Aktiv medlem 400 kr/år från och med 1:a januari 
    - Stödmedlem mist 100 kr/år
    - Heltidsstudenter, ungdomar ( under 20 ), pensionärer och arbetslösa 200 kr / år
    - Reducerad avgift med 50% efter den 1:a september för innevarande verksamhetsår.

  Alternativ 2: 4 röster
    - Som alternativ 1 fast uppdelat i vår och höst (utan 50% reduceringen)

  Vi har ingen budget förutom okända (pga lokalbyte) lokalutgifter. Vi beräknar att få ungefär samma
  medlemsintäkter som föregående år.

  - Förslag: Styrelsen har ett extramöte för att besluta om budget och medlemsavgift när
             lokalutgifterna är mer konkreta
         - röstning : Ja - majoritet 
    

* Beslut om årets verksamhetsplan

  Vi ska vara med på Körsbärsblommans dag även detta år
  Svenska Mästerskapen ordnas i Maj
  Stockholm Open i Augusti
  Under sommarmånaderna ses vi i något fik.
  Vi försöker behålla torsdagar som spelkväll
  Jusandan kommer ordnas i Januari


* Övriga frågor

  * Nya lokaler - Till hösten behöver vi en ny lokal eftersom grottan stänger.
    Alternativ
      - Schacksalongerna : evenemangshyra 10-15 personer 500kr per tillfälle
      - Hardvidska huset 300kr / h
      - Tolkiensällskapet Forodrim
      - Studiefrämjandet 50kr / h ca 200kr per kväll = 800kr / månad
      - Drangons Lair (onsdagar)
      - Bridgeförening
      - Sverok
      - ABF huset
      - Wasamuseet där spelas bräde

  * Körsbärsblommans dag - 16/4 - Kungsträdgården - Deltagande
     - Ännu inte bekräftat att vi får vara med.
     - Alla får gärna hjälpa till
     - Behöver hjälp att ta fram material, lite reklam, folders, affischer, enkla regler
        Anton Christenson, Emil Kantis
     
  * Turneringsorganisation - SM, NM, Jusandan m.m.
    - finns ett papper med olika uppgifter där man kan skriva upp sig för att hjälpa till.
    
  * Tyck till! Ordinarie spelkvällar: Vad vill medlemmarna att vi gör för att trivas?
    Hur kan vi förbättra klubben så att vi får fler medlemmar samt att behålla de som redan är medlemmar?
    - Organiserad undervisning
    - gå igenom proffsparti.
    - Ta fram material för att kunna hålla Studiefrämjandet-aktiga lektioner.
      Rullande schema med olika teman för kort genomgång 15-20 minuter + övning (spel)
      Arbetsgrupp: Staffan, Jim, Charlie, Mariana - vi frågar igen efter intresse.

 

 

-----------------

§1 Föreningen

Föreningens namn är Stockholms go-klubb
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Föreningen är ansluten till Sverok.
Föreningens syfte är främst att främja spelande av brädspelet Go.
Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut.
En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§4 Styrelsen

Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort.
Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.
Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare.
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.
Föreningen ska ha en eller två revisorer.
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§6 Valberedning

Föreningen kan ha en valberedning.
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

    ) mötets öppnande
    ) beslut om mötets giltighet
    ) val av mötets ordförande
    ) val av mötets sekreterare
    ) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
    ) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
    ) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
    ) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
    ) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
    ) förslag från styrelse och medlemmar
    ) beslut om årets verksamhetsplan
    ) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
    ) val av årets styrelse
    ) val av årets revisor
    ) val av årets valberedare
    ) mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.

§10 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.