Årsmöte 2015

Stockholms Go-klubb
Årsmöte 2015, 26 feb

* Fastställande av röstlängd
Kai Kylmänen
Staffan Bäcklund
Marcus Grimfors
Jim Wilenius

* Fråga om mötets behöriga utlysande
Ja

* Val sv ordförande för mötet
Staffan Bäcklund

* Val av sekreterare
Jim Wilenius

* Val av justeringsmän
Staffan Bäcklund, Kai Kylmänen

* Fastställande av dagordning
Accepterades som utlyst

* Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
Även detta verksamhetsår har vi haft Körsbärsblommans dag, med bra uppslutning. Vi visade Go i Kungsträdgården.
Vi har haft Stockholm Open i Augusti med deltagarantal runt 20+ personer, och hade ej Jusandan i januari.
Klubben deltog även i Svenska Ligan mot andra klubbar i Sverige. Stockholmsklubben vann Svenska Ligan.

Kassarapport 2014:
Medlemsavgifter: 4850
Turneringar: 720
Lokalhyra: -5000
Övrigt: -450  (PG-avgift)
Summa: 120

Ingående Saldo: 8624,68 kr
Utgående Saldo: 8744,68 kr

* Revisionsberättelse
Revisor finner inga fel i redovisningen. 
Mötet finnen revisionsberättelsen godkänd.
Kassör samt ordförande äger rätt att teckna klubbens firma var för sig.

* Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

* Val av styrelse för kommande verksamhetsråd.
Ordförande: Staffan Bäcklund
Kassör: Marcus Grimfors
Sekreterare: Jim Wilenius

* Val av två revisorer
James Jin och Kai Kylmänen

* Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgift höjs från 100 till 150 för studenter.
Vi inför en reducerad medlemsavgift på 50% efter den 1 september för innevarande verksamhetsår.

* Övriga frågor

** Ska vi byta till Sverok’s standardstadgar med föreslagna ändringar.
   §1 Föreningens namn är Stockholms go-klubb
   §2 Föreningen har sitt säte i Stockholm
   §4 Föreningens syfte är främst att främja spelande av brädspelet Go
   - Ja (4 röster för, 0 röster emot)

** Ska vi gå med i Sverok
   - Ja (4 röster för, 0 röster emot)